Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Zachowanie seksualne dziewcząt

Dane na temat pierwszych, stosunków płciowych z kobietami, dotyczące chłopców polskich, znajdujemy u kilku autorów. Tak więc stosunki seksualne przed wiekiem 18 lat rozpoczęło: według T. Ła z o w.skiego i K. Siwickiego55 (badania z początków nasżego stulecia)- 80,4% chłopców: według A. P ry j ski ego (1934) – 81,2% .chłopców z miasta i 74% ze wsi (w tym przed 14 r.ż.-18% z miasta i ze wsi): ze współczesnych badań A. Jaczewskiego 59 – 46,5% badanych studentów i 71,5% żołnierzy: według K. Kurpisa” – 56,2% wśród 210 uczniów techników i szkół zawodowych, a z tego przed 12 r.ż. – 10,5%, między 12 a 15 r.ż. – 34,3%, między 16 a 19 r.ż. – 55,2%. Kurpis zwraca też uwagę, że chłopcy pochodzenia robotniczego wcześniej od młodzieży chłopskiej i inteligenckiej przeżyli pierwszy stosunek płciowy: w wieku poniżej 15 lat – 26,2% młodzieży robotniczej, 12% chłopskiej i 4,9% inteligenckiej (procent obliczony w stosunku do 118 osób, które miały już stosunki płciowe z kobietami). Dane te wskazują na uwarunkowanie społeczno-kulturowe zachowań płciowych, o których mówił już Kinsey i które mogą być jedną z przyczyn różnic między danymi różnych autorów.

Przytoczone dane, które wskazywałyby na mniejszą obecnie częstość wczesnego rozpoczynania stosunków płciowych przez młodzież męską niż przed 40 – 70 laty, nie nadają się do. ścisłych porównań i interpretacji ze względu na niejednorodność badanych populacji i stosowanych metod oraz fragmentaryczność badań. Jednak ze wszystkich danych wynika, że większość chłopców polskich, podobnie jak chłopców amerykańskich, rozpoczyna stosunki płciowe z kobietami w okresie dorastania.

Jeśli chodzi o zachowanie seksualne dziewcząt, to z badań H. Malewskiej (op. cit., s. 104) wynika, że pierwszy stosunek płciowy miało przed 19 r.ż. – 29,3% (z tego 3% przed 16 r.ż.). Potwierdzają to dane z badań amerykańskich. Autorka zwraca uwagę, że dziewczęta kładą nacisk przede wszystkim na uczuciową, a nie na zmysłową stronę swojego stosunku do chłopców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.