Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Zaburzenia rozwoju

Rozdział niniejszy odbiega swą konstrukcją od. pozostałych rozdziałów podręcznika. Wywody w nim zawarte nie mają charakteru wyczerpującego i systematycznego wykładu. Uwzględniono tylko niektóre zagadnienia, inne zaledwie zasygnalizowano, niektóre pominięto całkowicie. Wyczerpujące potraktowanie zaburzeń w rozwoju wymagałoby odrębnego opracowania podręcznikowego.

W rozdziale tym chcemy zwrócić uwagę Czytelnika na fakt, że rozwój dziecka nie zawsze przebiega prawidłowo, oraz omówić te rodzaje zaburzeń, z którymi psycholog spotyka się w swej praktyce najczęściej. To kryterium zadecydowało o wyborze zagadnień.

Dzieci różnią się nie tylko indywidualnymi cechami temperamentu i charakteru: różne bywa też ogólne tempo oraz rytm ich rozwoju. W przypadkach, gdy ogólne tempo rozwoju dziecka jest przyspieszone, w porównaniu z przeciętną dla dzieci w danym wieku, mówimy o rozwoju przedwczesnym, w przypadkach zwolnionego tempa – o rozwoju opóźnionym.

Tempo rozwoju dziecka może być niejednakowe w poszczególnych dziedzinach i wtedy mówimy o różnicach w rytmie rozwojowym. Dziecko może pod pewnym względem wykazywać rozwój przeciętny, pod innymi natomiast może być opóźnione bądź też przedwcześnie rozwinięte.

Gdy wahania są niewielkie, mówimy o indywidualnych różnicach w profilu psychologicznym poszczególnych dzieci, gdy wahania są poważne – o zaburzeniach tempa i rytmu procesu rozwojowego.

Jeżeli wiek życia dziecka oznaczymy symbolem WŻ, a wiek jego ogólnego rozwoju-WR, to opóźnienie rozwoju możemy określić formułą WR WŻ.

Rozwój nieharmonijny, polegający np. na częściowym przyspieszeniu przy jednoczesnym częściowym opóźnieniu tempa rozwoju, można by oznaczyć w sposób następujący: WRscWŻ. Formuła WRsWŻ oznacza, iż pod niektórymi względami rozwój dziecka odpowiada jego wiekowi, pod innymi natomiast jest opóźniony: formuła WRWŻ wyraża fakt, iż w pewnym zakresie rozwój dziecka jest przyspieszony, w innym natomiast normalny.

Nie wszystkie rodzaje odchyleń od normy występujące u dzieci dadzą się ująć w wyżej przedstawionych formulach, są one bowiem za mało precyzyjne1. Jednak w wielu przypadkach formuły te mogą być pomocne we wstępnej orientacji i klasyfikacji odchyleń często spotykanych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.