Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Współczesne koncepcje zabawy

W podsumowaniu uwag o współczesnych koncepcjach zabawy można stwierdzić, że jest ona odrębnym rodzajem, działalności, typowym dla Wieku dziecięcego. Zabawa, nauka i praca mają wiele cech wspólnych: są to czynności celowe, społecznie uwarunkowane, wpływające kształcąco na rozwój jednostki i społeczeństwa, związane z możliwościami biologicznymi osobnika jako.przedstawiciela gatunku i jako indywiduum. W toku zabawy, podobnie jak w procesie uczenia się i nauczania, dziecko zdobywa rozmaite wiadomości i umiejętności, w zabawie naśladuje też i odtwarza elementy pracy ludzkiej, a niejednokrotnie sporządza wytwory, w których wykonanie wkłada wiele wysiłku, tak jak to czynią dorośli przy pracy. Wiele cech różni jednak zabawę od innych podstawowych form działalności, tj. nauki i pracy, decydując o jej odrębności. Różnice te polegają zarówno na odmiennej strukturze i przebiegu zabawy, jak też na innym stosunku dziecka do własnych czynności. Zabawa nie jest dla dziecka obowiązkiem, jak nauka, lecz zaspokojeniem potrzeby działania. W zabawie podejmuje ono te czynności, które je w danej chwili interesują, a jego wytwory zabawowe nie mają wartości materialnej i motywem ich sporządzania nie są cele praktyczne i utylitarne, lecz przeżycia, mające znaczenie tylko dla dziecka. Zabawa sprawia dziecku przyjemność, nie jest’to jednak przyjemność wyłącznie funkcjonalna, związana z zaspokajaniem potrzeb biologicznych, z wykonywaniem ruchów i wyładowywaniem napięcia mięśniowego, lecz także przyjemność z odbierania wrażeń, przyjemność z osiągniętego celu, zwłaszcza gdy celem zabawy jest określony wytwór, albo – w zabawach tematycznych1-radość z odtwarzania i przekształcania rzeczywistości. Oczywiście, potrzeby i zainteresowania dziecka znajdujące swój wyraz w zabawach rozwijają się u niego w kontakcie ze środowiskiem i rzeczywistością społeczną, a ingerencja wychowawców i rodziców w czynności zabawowe dziecka i współdziałanie z nim w zabawie stanowią , ważny czynnik przekazywania treści społecznych i wzorców zachowania się. Powyższe fakty uzasadniają w pełni twierdzenie, że zabawa dziecka ma bezpośrednie źródła społeczne i że odzwierciedlają się w niej -w granicach rozwojowych możliwości dziecka1-historycznie zmienne, społeczne stosunki i treść życia społecznego jego środowiska.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.