Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Właściwości indywidualnego stylu – dalszy opis

Indywidualne metody i sposoby wykonywania zadań szkolnych badano za pomocą metody obserwacji, chronometrażu w trakcie wykonywania przez ucznia zadań w szkole i w domu oraz na podstawie analizy wytworów pracy szkolnej (dyktanda, streszczenia, wypracowania itd.).

Dyktanda, strzeszczenia i wypracowania nauczyciel przeprowadzał jako zwykłe zajęcia lekcyjne. Uczniów informowano uprzednio, że mogą korzystać z brudnopisów i sprawdzać swoje prace (czas wykonania zadania nie był ograniczony). Czas wykonania dokładnie mierzono. Przyjęto następujący tryb postępowania. Ponieważ w każdej z klas mieliśmy zaledwie 4-5 osób badanych, mogliśmy razem z nauczycielem rejestrować za pomocą stopera czas trwania poszczególnych etapów wykonywania zadania, nie zwracając uwagi uczniów na nasze czynności. Do sprawdzania pracy osoby badane otrzymywały kolorowe kredki: w ten sposób otrzymywaliśmy informację o poprawkach dokonanych w czasie sprawdzania.

Chronometraż tempa czytania i pisania, jak również próby z liczeniem przeprowadzono podczas indywidualnych zajęć z uczniami, ponieważ w trakcie badań wstępnych, kiedy to badano całą grupę, zauważyliśmy, że motyw współzawodnictwa i częsta odwracalność uwagi wypaczają wyniki indywidualne.

Podczas czytania rejestrowano co pięć minut liczbę wierszy przeczytanych przez ucznia.’ Czytanie trwało 25 – 30 minut. W doświadczeniach z liczeniem uczniowie otrzymywali po dwa przykłady na mnożenie liczb sześciocyfrowych. Zastosowano ten test, ponieważ mnożenie liczb wielocyfrowych, wymagające dużej koncentracji uwagi, jest jednocześnie materiałem niwelującym wpływ specjalnej wiedzy matematycznej.

Właściwości wykonywania zadań szkolnych przez uczniów klas wyższych

Strukturalne cechy mowy pisanej analizowano częściowo według zasady zaczerpniętej z pracy P. J. Zinczenki (1961).

Kierując się wyżej wymienionymi cechami indywidualnego stylu oraz faktem, że właściwości typu warunkują dynamiczną charakterystykę działania, w celu zestawienia ze wskaźnikami siły wybraliśmy następujące właściwości wykonywania zadań szkolnych przez uczniów klas wyższych: ,

– tempo pracy (pisania, czytania, czas streszczenia, czas liczenia):

– czas trwania czynności przygotowawczych, wykonawczych i kontrolnych w trakcie pracy:

– liczba poprawek dokonanych podczas sprawdzania wykonanych zadań pisemnych:

– strukturalne cechy mowy pisanej:

– wydajność odtwarzania tekstów po jednorazowym przeczytaniu (jako wskaźnik skuteczności wykonania danego zadania):

– różnice w czasie sprawdzania i liczbie dokonanych w tym czasie poprawek w dyktandzie sprawdzającym i ćwiczeniowym. Na podstawie tego ostatniego wskaźnika wnioskujemy o stopniu wpływu napięcia na pracę umysłową uczniów różniących się siłą procesu pobudzenia.

W celu wykrycia właściwości indywidualnych w organizacji i metodach wykonywania zadań domowych stosowaliśmy ankietę, rozmowy z nauczycielami, rodzicami i z samymi uczniami. Analiza statystyczna dotyczyła przede wszystkim odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Prawdziwość odpowiedzi kontrolowano stosując dwa lub trzy różne sformułowania tego samego pytania. Uczniowie wypełniali ankietę indywidualnie w naszej obecności. Stwierdzono, że między wynikami badań fizjologicznych siły procesu pobudzenia przy zastosowaniu dwóch metodyk: wygaszanie ze wzmocnieniem RSG i badanie dynamiki czasu latencji prostej reakcji ruchowej – istnieje statystycznie istotna korelacja (wg Pearsona) r = 0,87 ± 0,04 (P

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.