Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Warunki ogólne i specyficzne przy uczeniu się reguł nadrzędnych

Potrafimy już teraz z naszych przykładów uczenia się metodą odkryć Ogólne warunki i metodą recepcyjną wyłuskać dostatecznie wiele informacji, by móc z nich uczenia się reguł wydedukować ogólne warunki uczenia się reguł nadrzędnych. Zobaczy- nadrzędnych to… my, że są one dokładnie takie same jak przy pozostałych pięciu typach uczenia się.

Pora już sformułować wprost to, do czego dochodziliśmy stopniowo w kilku ostatnich akapitach. Wniosek nasz może być wyrażony w postaci takiej oto reguły nadrzędnej: „Warunki uczenia się są niezależne od metod”.

Odmienne metody nie wymagają odmiennych warunków. Wynika stąd, że opracowując koncepcję procesu dydaktycznego służącego jakiemukolwiek celowi, trzeba rozpocząć od pytania: „Jakie warunki uczenia się muszą być spełnione?” Z kolei należy zapytać: „Jaka metoda dydaktyczna nadaje się do naszego konkretnego celu?” Jeśli uda nam się trafnie odpowiedzieć na te pytania, nauka będzie z pewnością skuteczna.

Styczność stanowi jeden z istotnych specyficznych warunków uczenia się reguł nadrzędnych. Mamy tu na myśli łączenie wyjściowych reguł prostych. Odpowiednie reguły proste powinny w zasadzie niemal współwy- stępować ze sobą, zwłaszcza przy metodzie rozumowo-recepcyjnej. Uzasadnione jest jednak przypuszczenie, że przy metodzie uczenia się za pomocą odkryć pewne korzyści przynoszą okresy „inkubacji” – okresy względnie nieustrukturalizowanego, niekierowanego przegrupowywania elementów składowych (reguł prostych, pojęć) sytuacji problemowej.

Ćwiczenia zazwyczaj nie uważa się za istotny warunek uczenia się reguł nadrzędnych. Jeśli uczeń przyswaja sobie regułę ze zrozumieniem, nie ma potrzeby, by ją ćwiczył. Ponadto, w ten sposób przyswojone reguły doskonale zachowują się w pamięci.

Przy nauce reguł nadrzędnych, reguł prostych i pojęć ćwiczenie służy przede wszystkim formułowaniu i weryfikowaniu hipotez dotyczących potencjalnych relacji pomiędzy regularni i pojęciami mającymi związek z sytuacją problemową. Bez tego rodzaju ćwiczenia rozwiązać można tylko nieliczne problemy.

Poza tym, w przypadku uczenia się reguł nadrzędnych ćwiczenie ułatwia uczniowi przeniesienie (transfer) reguły na inne sytuacje problemowe. W idealnym przypadku ćwiczenie nie jest niezbędne do generali- zacji reguły nadrzędnej, opanowanej w trakcie rozwiązywania jednej sytuacji problemowej, na inną sytuację. Jak się jednak przekonasz, jest to prawdą tylko pod warunkiem, że wcześniej w idealny sposób (czyli dostatecznie szeroko, głęboko i ze zrozumieniem) opanowane zostało to, co ma związek z aktualną sytuacją problemową. W przypadku większości uczniów rzeczywistość odbiegała jednak od tego ideału. Wielu z nich przyswoiło sobie aksjomat: „Zapamiętaj tyle tylko, żeby jakoś było i nie zawracaj sobie głowy zrozumieniem materiału”. Dzieci z klasy pana Johnsona dobrze znają tę dewizę i mają tak dużą praktykę w jej stosowaniu, że teraz uogólniają ją niemal na wszystkie dziedziny swego życia. Jeśli więc ktoś sądzi, że zdołają one zgeneralizować regułę nadrzędną, opanowaną w jednej sytuacji, na inną sytuację, choćby nawet bardzo do pierwszej podobną, to znaczy, że pomija fakt, iż powodzenie w nauce bieżącego materiału wymaga rozumowego opanowania zagadnień wstępnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.