Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Warunki karania

Najczęściej stawiane przez nauczycieli i rodziców pytanie na temat wpływu kar i nagród brzmi: „Czy na długo to pomoże?”. W pytaniu tym zawarta jest troska o to, jak długo będą się utrzymywać. efekty kary lub wzmocnienia. Czy będą one tylko czasowe? Czy może istnieją takie warunki, w których kara bądź wzmocnienie dają efekty bardziej wyraziste i długotrwałe? Generalna odpowiedź na pytanie zawiera się w konsekwencjach zachowania: zachowanie utrzymuje się jedynie dopóty, dopóki jest wzmacniane w takiej czy innej formie. Tak długo jak zachowanie pociąga za sobą pozytywne skutki nagradzające lub pozwala uniknąć kary czy też uciec od niej, tak długo można oczekiwać jego utrzymania się. Gdy warunki kary lub wzmocnienia ulegną zmianie, zmieni się także zachowanie. A zatem czynniki determinujące trwałość cech zachowania tkwią w następstwach tego zachowania, a nie w nim samym. O oczywistości tej podstawowej reguły przekonamy się w następnym punkcie rozdziału, gdy będziemy omawiać kilka przykładów strategii kierowania klasą szkolną. Istnieją wszakże pewne określone warunki, od których” zależy skuteczność kary i wzmocnienia. W rozdziale 8. była mowa o niektórych warunkach, wpływających na skuteczność wzmocnienia, a mianowicie o: a) czasie jego wystąpienia, b) jego wielkości lub natężeniu oraz c) o jego spójności. Te trzy ogólne warunki wiążą się także ze skutecznością kary, i to w zaskakująco podobny sposób.

Czas wystąpienia kary Jedna z naszych reguł wzmacniania głosi, iż bodziec wzmacniający powinien się pojawić natychmiast po wystąpieniu pożądanej reakcji. Podobnie, maksymalne stłumienie reakcji niepożądanej uzyskuje się zwykle wtedy, gdy kara następuje tuż po niej. Zobaczmy co to oznacza z punktu widzenia kierowania klasą szkolną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.