Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Szwajcarscy psychologowie

Wśród starszych współpracowników Claparede’a znane są nazwiska Pierre Bovet (1879 – 1965), dyrektor Instytutu J. J. Rousseau, autor słynnej w swoim czasie książki Instynkt walki20, oraz Alice Descoeu- dres (1877- 1962), profesor psychopedagogiki w tymże Instytucie: zajmowała się rozwojem małego dziecka i dziećmi nienormalnymi27 Z licznych uczniów Claparede’a (wśród których byli także Polacy) znani są Richard Me i 1 i, profesor Uniwersytetu w Bernie – z prac w zakresie psychotechniki i diagnostyki psychologicznej, a ostatnio z podłużnych badań rozwojowych28: André Rey (1906 – 1965), profesor w Instytucie J. J. Rousseau w Genewie, autor prac z dziedziny diagnostyki psychologicznej i psychologii klinicznejIs.

Wśród psychologów szwajcarskich najwybitniejsze miejsce zajmuje uczony światowej sławy, Jean Pi ag et, następca Claparede’a w Uniwersytecie Genewskim, wieloletni, obecnie emerytowany profesor tego uniwersytetu, dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych i Międzynarodowego Biura Wychowania w Genewie. Piaget jest także twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Epistemologii Genetycznej, w którym rozwija nadal ożywioną działalność badawczą. Już pierwsze badania Pia- geta nad rozwojem umysłowym dziecka50, oryginalne zarówno ze względu na problematykę jak i na metodę badań (tzw. metoda kliniczna, przeciwstawiająca się powszechnie wówczas stosowanym metodom testowym), zwróciły na siebie uwagę świata psychologicznego, wywołując szereg krytyk, dyskusji i badań kontrolnych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim. Dalsze świetnie organizowane i rozwijane badania eksperymentalne Piageta i coraz liczniejszych współpracowników z Bärbel Inhelder na czele ”, która objęła po Piagecie katedrę w Instytucie Nauk Pedagogicznych w Genewie (w Polsce reprezentuje ten kierunek b. asystentka Claparede’a i Piageta, Alina Sżerni ń s k a ), oraz stworzona na podstawie ogromnego materiału empirycznego psychologiczna teoria myślenia, wkraczająca także na szerszy teren teorii poznania – stawiają J. Piageta w rzędzie czołowych przedstawicieli psychologii, zapewniają jemu i stworzonej przez niego „szkole genewskiej” trwałe miejsce w historii nauki. Wyrazem szerokiego uznania, jakim się dziś cieszy bogata twórczość Piageta, są liczne przekłady jego dzieł na różne języki, powtarzanie jego badań w różnych krajach oraz przedstawianie jego teorii w specjalnych monografiach i nowoczesnych podręcznikach. O wysokiej ocenie wielkiego wkładu Piageta do nauki światowej świadczy również nadanie mu kilkunastu doktoratów honoris causa czołowych uniwersytetów świata (m.in. także Uniwersytetu Warszawskiego), członkostwo licznych akademii naukowych i kilkunastu naukowych towarzystw krajowych i międzynarodowych oraz powierzanie mu różnych odpowiedzialnych stanowisk w instytucjach międzynarodowych .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.