Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Struktura rodziny jako grupy i instytucji

Co się tyczy źródeł, które cementują grupę rodzinną, to wymieniane tu bywają źródła następujące. Mówi się o motorze biologicznym i z tej racji niektórzy zaliczają nawet rodzinę do grup o charakterze biologicznym (płodzenie dzieci). Motyw drugi – to pielęgnowanie i wychowanie potomstwa. Motyw ten zbiega sią częściowo z motywem pierwszym, który czynny jest już w rodzinach zwierzęcych (pielęgnowanie młodych). Natomiast wychowanie, które w rodzinie ludzkiej splata się ściśle z motywem pielęgnowania, jest już czynnikiem swoistym, różniącym rodzinę ludzką w sposób wydatny od rodziny zwierzęcej (nawet gdyby prawdziwe było twierdzenie, że pewne zawiązki czynności wychowawczych znaleźć można także w rodzinach zwierzęcych). Dalszy moment więzi rodzinnej to moment ekonomiczny, gospodarczy. Moment ten zmienia swoją doniosłość w historycznym rozwoju ludzkości: były okresy, gdy moment ten odgrywał bardzo dużą rolę, gdy rodzina tworzyła samodzielną jednostkę gospodarczą: dziś jednak rola tego czynnika ekonomicznego jest znacznie mniejsza.

Nie mogąc wchodzić na tym miejscu bliżej w analizę struktury rodziny jako grupy i instytucji zarazem, zaznaczymy tylko, iż tak jak ulega zmianie w historycznym rozwoju struktura i rola rodziny1, tak też ulegają zmianie poglądy socjologów i psychologów na jej istotę. Ogólnie stwierdzić można, iż coraz bardziej uwydatnia się obecnie więzy spo- łeezno-psychologiezne jako ‚podstawę jej bytu w przeciwstawieniu do czynnika biologicznego. Zwrócono uwagę2, iż w pewnych szczepach więź rodzinna jest bardzo mocna, chociaż członkowie tego szczepu nie domyślają się zależności pomiędzy stosunkiem płciowym a przychodzeniem na świat dzieci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.