Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Stadia rozwoju wydzielone przez Wallona

Przeważa dotychczas przekonanie o istnieniu stadiów.ogólnych. Przedstawicielem takiego stanowiska jest np. H. Wall on, który wyróżnione przez siebie 6 stadiów charakteryzuje zarówno od strony rozwoju emocjonalnego i społecznego, jak i intelektualnego. W każdym stadium rozwija się cała osobowość, ale w niektórych dominuje rozwój emocjonalny i społeczny, winnych rozwój intelektualny. Przechodzenie na wyższe stadia odbywa się stopniowo, ale poprzez pokonywanie konfliktów i sprzeczności. A oto wyróżnione przez Wallona stadia62:

Stadium I (pierwszy r.ż.) – impulsywnych reakcji odruchowych i pierwotnych emocji. Następuje w nim stopniowe dojście do równowagi i zmian napięcia mięśniowego (tonusu), co pozwala na pewne opanowanie postawy ciała. Około 6 mies.ż., kiedy fizjologiczne reakcje przekształcają się w psychiczne (emocje pierwotne), występuje potrzeba kontaktu z inną osobą, specyficzne reagowanie na jej obecność, widok, gesty, głos, co Wallon nazywa „osmozą emocjonalną”. Od kształtujących się w tym okresie stosunków między dzieckiem a osobami dorosłymi zależy w dużej mierze dalszy rozwój charakteru.

Stadium II (wiek 1 -3 lat) – to okres zmysłowo-ruchowe j działalności i projekcji. Cechuje je przejście od orientacji subiektywnej (emocje proprioceptywne i osmoza emocjonalna) do orientacji skierowanej na świat przedmiotów – ich poznawanie przez własne ruchy i naśladowanie rzeczy (projekcja). Występują pierwsze przejawy wyobrażeń i czynności fikcyjnych, a jednocześnie rozwój funkcji symbolicznej – zastępowanie przedmiotów własnym gestem, następnie oznaczanie słowem.

Stadium III (3-6 lat), personalizmu, Wallon dzieli na 3 etapy: 1) opozycji (oporów) na skutek wyodrębnienia siebie od’ innych, dążenia do zachowania własnej autonomii wobec cudzych żądań: wdzięku i narcyzmu – dominuje tu chęć przypodobania się innym, powodowana potrzebą związania się z osobą kochaną: występują pierwsze wyraźne sympatie, uczucie zazdrości itp.: 3) etap intencjonalnego naśladowania ulubionych osób (na skutek potrzeby identyfikacji) oraz kształtowania się cech osobowości pod wpływem wzorów osobowych. Rozwija się odgrywanie ról społecznych w zabawie, liczenie się z partnerem w zabawach zespołowych bez zatracania własnych intencji. Ważne osiągnięcia stadium personalizmu – to świadomość fizyczna, związana z kształtowaniem się tzw. schematu własnego ciała (wyobrażenie pozycji i ruchów ciała), oraz świadomość społeczna, polegająca na coraz lepszym wyodrębnianiu własnego „ja” i coraz lepszym różnicowaniu tego, co cechuje innych ludzi, a więc kształtowanie obrazu świata i obrazu własnej osoby. Towarzyszy temu rozwój intelektualny, lepsze poznawanie rzeczywistości dzięki rozwojowi mowy i inteligencji praktycznej.

Stadium IV (6-11 la.t) – to stadium kategorii (myślenia pojęciowego) i konformizmu. Nastawienie na osoby i ich stosunek do siebie zmienia się na ponowne zainteresowanie światem przedmiotów, następuje stopniowa obiektywizacja poznania. Dużym osiągnięciem jest coraz lepsze, różnicowanie cech rzeczywistości, zdolność porównywania przedmiotów, ich klasyfikowania według różnych kryteriów, definiowania, uogólniania. Kształtuje się więc stopniowo myślenie „kategorialne” (pojęciowe), coraz lepsze rozumienie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i obiektywnych związków przyczynowych. Coraz większe zdyscyplinowanie umysłowe (dowolna uwaga i pamięć) sprzyja uczeniu się. Jest to, zdaniem Wallona, okres latencji emocjonalnej i seksualnej.

Stadium V (11-15 lat), adolescencji – to okres burzliwych narodzin nowej świadomości własnej osoby. Występuje, zwłaszcza w początkowym okresie (faza pubertalna), zachwianie równowagi emocjonalnej i nawrót do zainteresowań subiektywnych. Ujawniają się liczne sprzeczności w postawach wobec siebie i wobec innych ludzi, co utrudnia kontakty społeczne, a jednocześnie zmusza do przezwyciężania tych sprzeczności przez wzmożoną aktywność intelektualną. Pod koniec tego stadium osobowość „poliwalentna” przekształca się w indywidualność o bardziej ustalonych cechach osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.