Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Seksualizm u nastolatków – dalszy opis

O wykazanej przez liczne badania powszechności onanizmu mówią np. B. Popielski (1957), A. Jaczewski (op. cit., s. 123) i inni. Z badańK. Imielińskiego wynika, że wśród starszych uczniów szkół gdańskich onanizowało się 93,6% chłopców i 44,8% dziewcząt. Podobne dane dla młodzieży amerykańskiej (88% chłopców i 41% dziewcząt w wieku 16-20 lat) podają A. C. Kinsey i współpracownicy, autorzy dwóch najbardziej obszernych i wnikliwych studiów nad zachowaniem się seksualnym człowieka61. Różni badacze (m.in. Kinsey, Popielski) zwracają uwagę, że to samo.zjawisko zaobserwowano u zwierząt (m.in.’u małp) oraz u ludów pierwotnych. Ma ono charakter odruchowy, wywołany stanem szczególnej wrażliwości narządów płciowych. Z punktu widzenia medycyny współczesnej samogwałt uprawiany w sposób umiarkowany nie stanowi groźby dla organizmu. Szkodliwe natomiast mogą być jego skutki psychiczne, jeśli niewłaściwe podejście i ostre piętnowanie tego zachowania przez dorosłych, straszenie fatalnymi konsekwencjami tego „grzechu” i presje ze strony dorosłych pogłębiają u młodych wstyd, poczucie winy. U osób o słabszym systemie nerwowym może to doprowadzić do zaburzeń nerwicowych.

Częstsze występowanie onanizmu wśród chłopców niż wśród dziewcząt tłumaczy się odmienną strukturą organów płciowych (większa podatność na bodźce zewnętrzne u chłopców) i różną ich funkcją (stan napięcia wywołujący potrzebę rozładowania), jak również różnorodnymi czynnikami społeczno-kulturowymi (obyczaje, normy, wzorce zachowania odmienne dla obu płci). Związany z tym wszystkim jest odmienny przebieg rozwoju psychoseksualnego dziewcząt.

W wieku dorastania wcześniej i częściej, niż się na ogół przypuszcza, młodzież rozpoczyna także stosunki płciowe. Wiele badań na ten temat prowadzono w Stanach Zjednoczonych. Według A. C. Kinsey a i innych, stosunki płciowe z kobietami miało przed 16 rokiem życia 40,4% chłopców, a w wieku 16-20 lat – 70,5%. W tym wieku stosunki seksualne stanowią u chłopców 40% wszystkich przejawów aktywności płciowej (przed 16 r.ż. – 25%) M. Autorzy zwracają też uwagę na wyraźną zależność przedmałżeńskiego współżycia seksualnego od środowiska społecznego (warstwy wyższe, średnia i niższa), tj. od takich czynników, jak sytuacja ekonomiczno-społeczna, poziom kulturalny, wykształcenie: im wyższy poziom tych czynników, tym późniejsze jest rozpoczynanie stosunków płciowych. Wśród dorastających dziewcząt stosunki te są znacznie rzadsze niż wśród chłopców: 3% w wieku 15 lat, 20% w wieku 20 lat53, co podobnie jak przy’ onanizmie tłumaczy się nie tylko mniejszą siłą popędu płciowego, innym tempem jego rozwoju i innym nastawieniem uczuciowym, ale także odmiennymi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi zachowania się dziewcząt51. Zresztą większą rolę u dziewcząt zdaje się odgrywać wiek zawierania małżeństwa niż różnice środowiskowe: przy wcześniejszym zawieraniu małżeństw wcześniej też występują stosunki przedmałżeńskie niezależnie od środowiska.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.