Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Różnice pomiędzy poszczególnymi teoriami osobowości cz. III

Kilka lat później Taft (1960) przedstawił wyniki analizy wiązek (cluster analysis), przeprowadzonej na danych z tabeli zamieszczonej w pierwszym wydaniu. Ujawniono 5 głównych wiązek. Pierwsza wiązka obejmuje teorie Adlera, Fromma, Horney, Murraya i Sullivana, a nazwa zaproponowana dla tej wiązki brzmi: funkcjonalistyczne społeczne teorie pola. Druga wiązka, rozwojowe podejście do nieświadomych kompleksów i struktur osobowości, zawiera tylko trzy pierwsze teorie psychoanalityczne: Freuda, Adlera i Junga. Teorie Angyala, Goldsteina, Junga i Rogersa tworzą wiązkę pod nazwą wrodzona organicy styczna samorealizacja. Czwartą wiązkę określono jako ciągły rozwój w interakcji ze środowiskiem społecznym. Silnie naładowane tym czynnikiem są teorie Adlera, Freuda, Murraya i Sullivana. Ostatnia wiązka, która obejmuje teorie Allporta, Cattella, Eysencka, Freuda, Junga oraz Sheldona, została określona jako konstytucjonalne struktury osobowości.

Schuh (1966) przeprowadził analizę wiązek zarówno w odniesieniu do atrybutów, jak i teoretyków. Przedstawimy tu tylko uzyskane przez niego wyniki dotyczące teoretyków. Otrzymano cztery wiązki. Pierwsza wiązka, która obejmuje Adlera, Fromma oraz Horney, została określona jako nacisk na aspekt społeczny (social emphasis). Drugą wiązkę, w której znalazł się Allport, Angyal, Goldstein, Miller i Dollard oraz Rogers, nazwano naciskiem na ja {self emphasis). W skład trzeciej wiązki wchodzą Eysenck, Freud, Lewin, Murray i Sheldon, a czwartej – Cattell, Jung i Sullivan. Obie ostatnie wiązki nie otrzymały żadnej nazwy, nie udało się bowiem znaleźć wspólnych cech, które mogłyby posłużyć do scharakteryzowania tak różnych punktów widzenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.