Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

REMINISCENCJA – PROBLEMY METODOLOGICZNE CZ. II

Obecnie badania nad reminiscencją przeprowadza się w odmienny sposób, tak aby uniknąć obu wymienionych niedociągnięć. Zapobiega się powtarzaniu wyuczonego materiału w czasie przerwy polecając osobie badanej wykonywanie jakiejś prostej czynności, np. wykonywanie prostych działań rachunkowych, podawanie nazw eksponowanych przedmiotów itd. Należy jednak podkreślić, że wyniki badań eksperymentalnych nie dają pewności, iż wykonywanie tych czynności jest obojętne dla uzyskiwanych wyników (McGeoch, 1953: Melton i Stone, 1942). Wskazują one raczej na trudność związaną z kontrolą czynności, którą osoba ucząca się wykonuje w przerwie między zakończeniem uczenia się a pomiarem jego efektów.

W celu uniknięcia pierwszego z omówionych wyżej braków metodologicznych zaniechano prowadzenia eksperymentu nad jedną grupą osób, lecz badaniu poddaje się dwie grupy równoważne. Grupy te uczą się identycznego materiału do osiągnięcia tego samego kryterium, ale w jednej grupie bada się stopień zapamiętania wyuczonego materiału bezpośrednio po osiągnięciu kryterium, w drugiej zaś grupie stopień zapamiętania wyuczonego materiału bada się po określonej czasowo przerwie. Schemat takiego eksperymentu zaproponował w 1947 r. Ward. Według tego właśnie schematu prowadzi się obecnie najczęściej badania:

Obecnie też najczęściej terminem reminiscencja określa się różnicę między wynikami grupy eksperymentalnej, w której pomiar zapamiętywania następuje po określonej długości przerwie, a wynikami grupy kontrolnej, w której pomiar zapamiętywania następuje bezpośrednio po wyuczeniu się materiału. Zastosowanie nowego schematu w badaniu reminiscencji potwierdziło w niektórych przypadkach słuszność zastrzeżeń, jakie nasuwają prace prowadzone według schematu pierwszego. W wielu wypadkach w badaniu poszczególnych zależności za pomocą nowej metody uzyskano wyniki sprzeczne z wynikami otrzymanymi uprzednio. Niemniej jednak w badaniach tych wykazano również, że w określonych warunkach grupa kontrolna uzyskuje wyniki gorsze niż grupa eksperymentalna, w której zapamiętanie bada się po upływie pewnego czasu od chwili zaprzestania uczenia się. W eksperymentach przeprowadzonych według przedstawionego schematu stwierdzono ponadto, że reminiscencja jest zjawiskiem, nie dającym się łatwo wywołać i występującym tylko w określonych warunkach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.