Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Poziom stabilizacji wprawy od wartości wzmocnienia

Wpływ wielkości wzmocnienia nie ogranicza się więc tylko do poziomu aktualnego wykonania, aczkolwiek i w przytoczonych wynikach badań Spence’a jest on wyraźny. Można by go również wyrazić średnimi obrazującymi wyniki uzyskane w drugim dniu w podgrupach, w których stosowano podmuch o jednakowej sile. Jak można obliczyć na podstawie danych zawartych w tabeli 15, w przypadku stosowania słabego podmuchu średnia częstość reakcji wyrażała się liczbą, 6,55, w przypadku podmuchu silnego – liczbą 10,90.

Na zależność poziomu stabilizacji wprawy od wartości wzmocnienia wskazują również badania, w których zmieniano wielkość podniety po osiągnięciu stabilizacji. Zwiększenie wzmocnienia powodowało polepszenie wyników, zmniejszenie – pogorszenie wyników. Wraz ze zmianą wielkości wzmocnienia zmienia się więc pozicm stabilizacji wprawy także i w późniejszych etapach uczenia się (Crespi, 1942, 1944: Zeaman, 1949).

Jeśli w trakcie uczenia się zmienia się nie wielkość, lecz jakość wzmocnienia, przy czym wchodzi w grę odmienna jego wartość (np. pokarm lepszy lub gorszy), to także obserwuje się zmiany w osiąganych efektach. Na szczególną uwagę zasługują w tej dziedzinie eksperymenty Hutta (1954), gdyż badacz ten zmieniał zarówno ilość, jak i rodzaj wzmocnienia. W badaniach szczurów z zastosowaniem skrzynki Skinnera wykazał wyraźny wpływ jakości i ilości pokarmu na efekty uczenia się.

Mówiąc o jakości wzmocnienia zwracaliśmy uwagę na większą lub mniejszą jego atrakcyjność dla osoby uczącej się. Oprócz podniet pożądanych, określanych jako wzmocnienia pozytywne, istnieją jednak również podniety, których się unika. Odgrywają one w uczeniu się rolę wzmocnień negatywnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.