Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

POSTAWY SPOŁECZNE

Każde społeczeństwo wytworzyło własne zwyczaje i postawy wobec ludzi w różnym wieku. W dużym] złożonym społeczeństwie ludzie różnią się pod wzglę-j dem stosunku do wieku. Prawdopodobnie istnieje jed-j nak pewna ambiwaleneja. Rodziców, dziadków i innycł krewnych otaczamy zwykle miłością i poczuwamy się ajczęściej do odpowiedzialności za ich los: drogą sko- arzeń uczucia te przenoszone się na wszystkich ludzi tarych. Równocześnie mogą istnieć uczucia wrogie, /ynikające ze stosunku rodzice — dziecko we wczes- ym dzieciństwie i utrzymujące się przez całe ycie.

Wiele czynników decyduje o tym, czy człowiek uwa- a siebie za młodego, w średnim wieku, czy starego, iek kalendarzowy nie jest bynajmniej czynnikiem ajważniejszym. Znaczną rolę odgrywa stan zdrowia, ygląd zewnętrzny, sposób traktowania przez innych udzi i zwyczaje panujące w danym społeczeństwie, twierdzenie, że jest się traktowanym jako człowiek tarszy, może być zabawne lub przykre w zależności d sytuacji. Inna jest reakcja człowieka, któremu po az pierwszy ustąpią miejsca w autobusie, a zupełnie nne, gdy młoda kobieta, którą starszy pan uważa za tencjalną partnerkę seksualną, zwróci się do niego poradę ojcowską.

W Stanach Zjednoczonych-zbadano poglądy na sta- ść w środowiskach ludzi młodych i ludzi w średnim ieku. Stwierdzono, że między poglądami tych grup ie występują znaczniejsze różnice (43 – 46). Większość udzi młodych wyraża przekonanie, że ludzie starsi po ycofaniu się z pracy żyją przez dłuższy czas nie ma- ąc określonego zajęcia: natomiast w drugiej grupie zęstsze są stwierdzenia, że po przejściu na emeryturę mierć następuje stosunkowo szybko. Pierwsza grupa kłonna jest uznawać pogląd, że ludzie starzy potrze- ują mniej snu, w drugiej zaś odpowiedzi wskazujące a zgodność z taką oceną są rzadkie. Wielu młodych ężczyzn niechętnie odnosi się do faktu, że ludzie tarsi mają znaczny wpływ na sprawy majątkowe i na litykę (kobiety nie formułują w tej sprawie nega- ywnych poglądów).

Niewielu ludzi w podeszłym wieku uważa, iż starośd jest okresem życia dającym największe zadowolenie! Większość określa dzieciństwo jako najszczęśliwsze! a starość jako najmniej szczęśliwą, jednak żaden okrei życia nie daje pełnego zadowolenia. W pewnych okre-l sach można mieć najlepsze warunki materialne, w inl nych osiągać sukcesy zawodowe lub intelektualne, ale starość daje najmniej powodów do zadowolenia (z wy-j jątkiem aktywności religijnej). Negatywny stosuneł do starości występuje bardzo często, jednak jest or mniej wyraźny u ludzi, którzy są zabezpieczeni ma-j terialnie, zachowali dobry stan zdrowia i zdolność pro-] wadzenia względnie niezależnego życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.