Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

PARTIE POLITYCZNE

W konstytucji Stanów Zjednoczonych nie wspomina się o partiach politycznych (organizacjach składających się z ludzi wyznających podobną filozofię polityczną), chociaż kiedy była pisana, kwestia partii politycznych była przedmiotem burzliwych sporów. Część uczestników debaty widziała w partiach politycznych gwarancję, iż cała władza nie zostanie skoncentrowana w ręku jednej tylko grupy: inni twierdzili, że międzypartyjne spory będą destrukcyjne dla państwa. Wydaje się, że żadna ze stron nie zdołała przekonać drugiej i w konstytucji pominięto ten problem.

W Stanach Zjednoczonych uważa się, że partie polityczne są potrzebne z następujących powodów. Partie polityczne zapewniają pluralizm polityczny. Różne partie kontrolują różne ośrodki władzy, zmniejszając prawdopodobieństwo skoncentrowania zbyt dużej władzy w rękach jednej partii. W Związku Radzieckim jedyną legalną partią była partia komunistyczna, do której należała cała władza polityczna. Polityczne wstrząsy w Związku Radzieckim i upadek reżimów w Europie Wschodniej doprowadziły do powstania nowych partii politycznych (m.in. w Polsce i Czechosłowacji).

Ponieważ dokładne określenie stanowisk politycznych pomaga Amerykanom w wyrażeniu swoich interesów, rezultatem działalności partii politycznych jest wzmożona aktywność polityczna części społeczeństwa. Partie stwarzają także możliwości bezpośredniego uczestnictwa w działaniach politycznych, pozwalając obywatelom na bezpośrednią wymianę poglądów z przywódcami politycznymi.

Partie dokonują selekcji kandydatów na stanowiska polityczne. Wybierają one odpowiednie osoby i określają platformę wyborczą (zespół poglądów społecznych i politycznych), na podstawie której będą się one ubiegały o elekcję.

Partie polityczne, między którymi istnieją niewielkie różnice poglądów, tworzą koalicje. Koalicja wzmacnia wpływy polityczne jej uczestników. W Stanach Zjednoczonych obie główne partie skupiają w swoich szeregach ludzi należących do różnych grup interesu, którzy mimo to połączyli się, aby osiągnąć wspólne cele.

Partie stabilizują ustrój polityczny. Każda z partii określa, co w ważnych kwestiach różni ją od pozostałych partii. Jej stanowisko nie zmienia się, chociaż zmieniają się ludzie tworzący partię.

Ogólnie mówiąc, Stany Zjednoczone mają system dwupartyjny. Istnieje wprawdzie pewna liczba małych partii (np. Partia Liberalna, Partia Konserwatywna, Partia Prawa do Życia) i polityków, którzy nazywają siebie „niezależnymi”, ale znakomita większość Amerykanów uważa się za demokratów lub republikanów.

Jakkolwiek w obrębie obu głównych partii politycznych jest znaczna różnorodność poglądów, istotne różnice zarysowują się między tymi partiami. Demokraci są bardziej liberalni w kwestiach społecznych i ekonomicznych. Opowiadają się raczej za zwiększeniem niż zmniejszeniem interwencjonizmu państwa w tym zakresie. Popierają podnoszenie podatków przeznaczanych na ten cel. Demokraci wspierają program powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, akcje na rzecz legalizacji aborcji i przeciwstawiają się karze śmierci. Demokraci pochodzą zazwyczaj z klasy średniej i środowisk robotniczych.

Republikanie są bardziej konserwatywni. Uważają, że rząd powinien mniej ingerować w gospodarkę: większym zaufaniem darzą rynek, który, ich zdaniem, skuteczniej reguluje tę dziedzinę ludzkiej działalności. We wspomnianych wyżej kwestiach społecznych zajmują przeciwne stanowisko niż demokraci. Częściej niż demokraci pochodzą z wyższych klas społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.