Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

System Skinnera

W swym systemie Skinner konsekwentnie odrzucał, jako sposób wyjaśniania, wszelkie formy widmowej maszynerii psychicznej, którymi wielu z nas - rozmyślnie lub mimowolnie - posługuje się w celu wyjaśnienia zachowania ludzkiego. Czyniąc to wykonał on wielką i pożyteczną pracę. Jak jednak już się przekonaliśmy, Skinner odrzuca także myśl o…
Czytaj więcej...

Stany, role i nastawienia człowieka – ciąg dalszy

Aczkolwiek Cattell i jego współpracownicy nie przeprowadzili dotąd zakrojonych na szeroką skalę badań empirycznych nad rolami i nastawieniami, to jednak włożyli oni wiele pracy w badanie stanów, a szczególnie stanu lęku (Cattell i Scheier,1961). Należy tu przypomnieć, że Cattell badał także lęk jako cechę. Te dwa sposoby podejścia nie są…
Czytaj więcej...

RELIGIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W Stanach Zjednoczonych nie ma oficjalnie uznanej religii państwowej. W istocie, Pierwsza Poprawka do Konstytucji nakazuje oddzielenie Kościoła od państwa. Mimo to wpływ dziedzictwa judeochrześcijańskiego na kulturę amerykańską jest ogromny. Z którąś z tych religii identyfikuje się około 90% Amerykanów: nieco mniejsza liczba - około 70% - należy…
Czytaj więcej...

METODY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ CZ. II

Na pierwszym miejscu wymienimy eksperyment grupowy, stosowany dotychczas chętnie zwłaszcza w ramach psychologii dziecka . Zewnętrzna forma takiego eksperymentu polega często na tym, iż poleca się pewnej grupie, np. klasie szkolnej, wykonać jakieś zadanie i śledzi się, w jaki sposób zadanie to zostanie przez grupę zorganizowane i wykonane. Gdy…
Czytaj więcej...

SKINNEROWSKA TEORIA WZMACNIANIA SPRAWCZEGO CZ. II

Skinner, syn małomiasteczkowego prawnika, urodził się w 1904 roku i wychowywał w Susquehanna w stanie Pensylwania, w serdecznym i stabilnym środowisku rodzinnym. Interesujące jest to, co późniejszy wynalazca „skrzynki Skinnera”, „skrzynki dla niemowląt” {baby box) i różnych maszyn uczących pisze o swoim dzieciństwie:
Czytaj więcej...

Amerykańscy teoretycy osobowośći a psychologia Wschodu

W swoim podręczniku psychologii William James podkreślał wartość ćwiczenia uwagi: „Zdolność samorzutnego utrzymywania umykającej uwagi w sposób nieprzerwany jest podstawą rozumu, charakteru i woli. Nikt nie jest compos sui, gdy nie osiąga tej zdolności. Kształcenie, które zdolność tę doskonaliło , byłoby wykształceniem par excellence. Jednakże…
Czytaj więcej...

PORTRET QUASI-KLINICZNY

Naszkicowałem psychoanalityczny obraz człowieka w najbardziej znanej wersji koncepcji psychodyna- micznej. Ludzie, którzy przez lata utożsamiali psychoanalizę z pracami Freuda, mogą być zaszokowani. Szok ten to skutek przemian, jakie w ostatnich kilku dziesięcioleciach nastąpiły w omawianej koncepcji. Lista tych przemian jest dość długa.…
Czytaj więcej...

Aktywność myślowa dorastających

Badania nad rozwiązywaniem zadań matematycznych (Johannot, 1947) wykazują, że w wieku 13 - 14 lat, kiedy zaczynają się dopiero kształtować operacje formalne, uczniowie nie potrafią dokonać takiego złożonego systemu operacji bez odniesienia do konkretnych spostrzeżeń (liczmanów, rysunków). Nieco starsza młodzież rozwiązuje takie zadania, ale tylko…
Czytaj więcej...

Pojęcie „przedmiotu immanentnego”

Po dokonaniu nasuwających się porównań pojęcia treści w sensie Twardowskiego z bolzanowską koncepcją przedstawień samych w sobie, wypada stwierdzić, że wiedząc czym treść aktu psychicznego nie jest, jednocześnie trudno określić jej pozytywny charakter. Może z tych właśnie powodów koncepcję treści przeżyć odrzuca A. Marty, uczeń Brentany, w dziele:…
Czytaj więcej...