Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

REAKCJE ODROCZONE CZ. II

Następujące z wiekiem dzieci wydłużanie się okresu odroczenia jest bardzo znaczne: podczas gdy u dzieci najmłodszych maksymalne odroczenie trwa niewiele sekund lub minut, to u dzieci starszych i osób dorosłych jest ono wymierne - zależnie od wieku, właściwości indywidualnych osobnika i różnorodnych okoliczności - w godzinach, dniach, miesiącach,…
Czytaj więcej...

Sondowanie opinii publicznej

Znaną ilustracją stosowania metody próbek jest sondowanie opinii publicznej, tak jak to czyni np. znany instytut Gallupa. Stara się on przewidywać przez stosowanie takiej metody pewne przyszłe zdarzenia, dajmy na to wynik głosowania przy wyborach. W wypadkach tego rodzaju pobranie próbki musi uwzględnić tak zwaną stratyfikację związaną ze swoistym…
Czytaj więcej...

Rozwój zasobu i treści słownika dzieci

Funkcja symboliczna języka rozwija się stopniowo w II stadium rozwoju mowy w wieku poniemowlęcym, kiedy to znaczenie słów ustala się i precyzuje, a wyraz#- w ich prawidłowym lub zbliżonym do poprawnego brzmieniu zastępują poprzednio używane swoiste twory języka dziecięcego oraz onomatopeje. Wzrost zasobu słownikowego i przyswojenie form…
Czytaj więcej...

Stanowisko Twardowskiego w sprawie istoty sądu

Jeśli odróżnić sądzenie od sądu, stanowisko Twardowskiego w sprawie istoty sądu nie pozostaje w sprzeczności z antypsychologizmem. Teoria idiogeni- czna stanowi odpowiedź na pytanie o naturę sądzenia, antypsychologizm zaś jest wynikiem poszukiwań, które odróżniając sądzenie od sądu obroniły ten ostatni przed nadaniem mu natury psychicznej…
Czytaj więcej...

Zaburzenia rozwoju

Rozdział niniejszy odbiega swą konstrukcją od. pozostałych rozdziałów podręcznika. Wywody w nim zawarte nie mają charakteru wyczerpującego i systematycznego wykładu. Uwzględniono tylko niektóre zagadnienia, inne zaledwie zasygnalizowano, niektóre pominięto całkowicie. Wyczerpujące potraktowanie zaburzeń w rozwoju wymagałoby odrębnego opracowania…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ SPOŁECZNY W PIERWSZYCH LATACH SZKOLNYCH CZ. II

Rola i siła oddziaływania tych trzech głównych środowisk bywa różna w różnych okresach życia dzieci. W miarę wzrastania dzieci zmieniają się wymagania stawiane im przez te środowiska, i odwrotnie, z wiekiem .zmieniają się potrzeby dzieci i ich stosunek do grup społecznych, w których życiu uczestniczą, oraz do członków tych grup. Stosunki społeczne…
Czytaj więcej...

Warunki karania

Najczęściej stawiane przez nauczycieli i rodziców pytanie na temat wpływu kar i nagród brzmi: „Czy na długo to pomoże?”. W pytaniu tym zawarta jest troska o to, jak długo będą się utrzymywać. efekty kary lub wzmocnienia. Czy będą one tylko czasowe? Czy może istnieją takie warunki, w których kara bądź wzmocnienie dają efekty bardziej wyraziste i…
Czytaj więcej...

Skuteczność oddziaływań wychowawczych

W niektórych przypadkach głębokiego niedorozwoju umysłowego stwierdzono w moczu chorych obecność kwasu fenylopirogronowego. Jest on wydalany w ilości ok. 1 g dziennie. Sprawa nie jest bliżej wyjaśniona, a przypadki te określane bywają jako niedorozwój fenylopiro- gronowy (oligophrenia phenylpyruińca).
Czytaj więcej...