Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Zaprawienie uczniów w szkole do prawidłowej analizy

Jednym z najważniejszych zadań szkoły w pierwszych już latach nauczania jest zaprawianie uczniów do prawidłowej analizy, doprowadzające do wtórnej syntezy, czyli ćwiczenie ich w opanowywaniu ogólnej metody myślenia. Analityczna praca umysłu polega na wyodrębnieniu określonych części całości, czy rozczłonkowaniu jej, z pewnego wyraźnie obranego…
Czytaj więcej...

Przyjrzenie się i ocena teorii Sheldona

Jakie były wyniki badań empirycznych, którym inspiracji dostarczyły prace Sheldona? Czy rezultaty licznych badań były, ogólnie biorąc, zgodne czy niezgodne z opublikowanymi rezultatami Sheldona? Na dokładne omówienie i ocenę tych badań trzeba by poświęcić więcej miejsca, niż możemy na to przeznaczyć, zwłaszcza że większość badaczy wprowadziła do…
Czytaj więcej...

GŁÓWNE ROLE SPOŁECZNE

Funkcjonaliści wskazują na dwie główne role społeczne związane ze zdrowiem i chorobą: rolę chorego i rolę lekarza. Rola chorego wiąże się z oczekiwaniami, które na skutek choroby dopuszczają zachowania odmienne od typowych. Odgrywanie roli chorego pozwala jednostce uniknąć jej zwykłych obowiązków, a także obdarzają pewnymi przywilejami (Parsons,…
Czytaj więcej...

Badania przeprowadzone przez S. Barchatową – dalszy opis

Okazało się, iż indywidualne różnice w zapamiętywaniu materiału, silnie wyrażone i zaznaczające się w pierwszych fazach opanowywania materiału, wyraźnie zacierały się i zmniejszały w miarę coraz szerszego i bardziej skutecznego wykorzystywania różnych pomocniczych środków mnemicznych, takich jak np. uporządkowanie i wewnętrzne powiązanie materiału…
Czytaj więcej...

DEMOKRACJA CZ. II

Kulturowe podstawy funkcjonowania demokracji stwarza brak istotnych podziałów w społeczeństwie. Mniejsze różnice między grupami i kategoriami społecznymi często służą do wyraźnego określenia społecznych celów i środków. Duże różnice mogą jednak prowadzić do konfliktu, który może się okazać nierozwiązywalny za pomocą demokratycznych metod. W…
Czytaj więcej...

Ingarden i jego poglądy

Wobec próby sformułowania teorii tak ogólnej Ingarden zajmuje postawę sceptyczną. Sam nie stawia sobie za cel sformułowanie teorii budowy formalnej „czegoś w ogóle”, wątpiąc, czy taka teoria jest w ogóle możliwa. Ogranicza się Ingarden każdorazowo do przedmiotów istniejących w pewien sposób: w cytowanej u Twardowski, op. cit,, s. 33, rozprawie do…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ MOWY W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

W rozdziale VII ukazano, w jaki sposób dziecko przyswaja sobie początki mowy i jak posługuje się nią w kontakcie z osobami z najbliższego otoczenia. Pod koniec 3 r.ż. dzieci, wychowywane w sprzyjających warunkach środowiskowych, mają już opanowane podstawy systemu języka ojczystego, i to zarówno od strony leksykalnej, jak też gramatycznej.…
Czytaj więcej...

Dźwięk ludzkiego głosu

Tak na przykład po wytworzeniu odruchu warunkowego na dźwięk dzwonka uzyskuje się często również reakcję warunkową na słowo „dzwonek” (Elkonin, 1951). Słowo to w trakcie wytwarzania odruchu mogło nie być używane, w uprzednim doświadczeniu życiowym człowieka zostało jednak powiązane z dźwiękiem. Dzięki tego rodzaju powiązaniom słów z sygnałami…
Czytaj więcej...