Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

GŁÓWNE ROLE SPOŁECZNE

Funkcjonaliści wskazują na dwie główne role społeczne związane ze zdrowiem i chorobą: rolę chorego i rolę lekarza. Rola chorego wiąże się z oczekiwaniami, które na skutek choroby dopuszczają zachowania odmienne od typowych. Odgrywanie roli chorego pozwala jednostce uniknąć jej zwykłych obowiązków, a także obdarzają pewnymi przywilejami (Parsons,…
Czytaj więcej...

Badania przeprowadzone przez S. Barchatową – dalszy opis

Okazało się, iż indywidualne różnice w zapamiętywaniu materiału, silnie wyrażone i zaznaczające się w pierwszych fazach opanowywania materiału, wyraźnie zacierały się i zmniejszały w miarę coraz szerszego i bardziej skutecznego wykorzystywania różnych pomocniczych środków mnemicznych, takich jak np. uporządkowanie i wewnętrzne powiązanie materiału…
Czytaj więcej...

DEMOKRACJA CZ. II

Kulturowe podstawy funkcjonowania demokracji stwarza brak istotnych podziałów w społeczeństwie. Mniejsze różnice między grupami i kategoriami społecznymi często służą do wyraźnego określenia społecznych celów i środków. Duże różnice mogą jednak prowadzić do konfliktu, który może się okazać nierozwiązywalny za pomocą demokratycznych metod. W…
Czytaj więcej...

Ingarden i jego poglądy

Wobec próby sformułowania teorii tak ogólnej Ingarden zajmuje postawę sceptyczną. Sam nie stawia sobie za cel sformułowanie teorii budowy formalnej „czegoś w ogóle”, wątpiąc, czy taka teoria jest w ogóle możliwa. Ogranicza się Ingarden każdorazowo do przedmiotów istniejących w pewien sposób: w cytowanej u Twardowski, op. cit,, s. 33, rozprawie do…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ MOWY W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

W rozdziale VII ukazano, w jaki sposób dziecko przyswaja sobie początki mowy i jak posługuje się nią w kontakcie z osobami z najbliższego otoczenia. Pod koniec 3 r.ż. dzieci, wychowywane w sprzyjających warunkach środowiskowych, mają już opanowane podstawy systemu języka ojczystego, i to zarówno od strony leksykalnej, jak też gramatycznej.…
Czytaj więcej...

Dźwięk ludzkiego głosu

Tak na przykład po wytworzeniu odruchu warunkowego na dźwięk dzwonka uzyskuje się często również reakcję warunkową na słowo „dzwonek” (Elkonin, 1951). Słowo to w trakcie wytwarzania odruchu mogło nie być używane, w uprzednim doświadczeniu życiowym człowieka zostało jednak powiązane z dźwiękiem. Dzięki tego rodzaju powiązaniom słów z sygnałami…
Czytaj więcej...

Teoria J. Piageta

Samej teorii J. Piageta nie będziemy tu przedstawiać, gdyż zapoznamy z nią Czytelników w dalszych rozdziałach podręcznika. Warto jednak jeszcze raz podkreślić ogromny talent organizatorski J. Piageta, który umiał przyciągać do współpracy wielu utalentowanych ludzi i prowadzić szeroko zakrojone badania zespołowe i międzydyscypliname (brali w nich…
Czytaj więcej...

ORGANIZACJA RELIGII CZ. II

Wyznanie (denomination) to organizacja przypominająca Kościół, która jest dobrze zintegrowana ze społeczeństwem, ale nie przypisuje sobie wyłącznego prawa do prawdy religijnej. Jedną z cech szczególnych wyznania jest akceptacja prawa do pluralizmu w przekonaniach religijnych. Na ogół wyznania mają sformalizowane duchowieństwo i praktyki religijne…
Czytaj więcej...