Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Nauka dzieci – dalszy opis

Kiedy zjadamy nasze ciastka i rozmawiamy o różnicy między „zwykłym zgadywaniem” a „szacowaniem”, usuwam pozostałe ciastka i układam na stole dziesięć sznurów lukrecji w równoległych rzędach. Proszę uczniów, żeby oszacowali jaką długość ma jeden sznur i napisali odpowiednią licz- / bę na swej kartce. Szacunki wahają się od 15 do 36 cali, ale…
Czytaj więcej...

NATURA A WYCHOWANIE CZ. II

Obecnie panuje powszechna zgoda co do tego, że zarówno natura, jak i wychowanie przyczyniają się do rozwoju jednostki. Ostatnie badania w naukach o życiu uświadomiły wszystkim, że biologia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się istoty ludzkiej. Niedawno biolodzy wyodrębnili gen, który może być przyczyną choroby alkoholowej. Jednak nie wszyscy…
Czytaj więcej...

Zewnętrzne nagrody i kary w uczeniu się

Podobnie jak w innych teoriach uczenia się, wmocnienie odgrywa ważną rolę w teorii uczenia się społecznego sformułowanej przez Bandurę: zakłada on jednak, że wpływa ono na wykonanie, a nie na uczenie się. Rejestrując nagradzające lub karzące następstwa swych własnych działań lub działań innych, ludzie kształtują oczekiwania poznawcze dotyczące…
Czytaj więcej...

Dzieci w wieku przedszkolnym i agresywne zachowanie

Afektem, pełniącym podobnie jak strach rolę mechanizmu obronnego, jest gniew. Dziecko może reagować gniewem i złością na te same przedmioty i sytuacje, na które reaguje strachem, jeśli wywołają one u niego odruchy agresywne. Stwierdzono, że wraz z wiekiem zmniejsza się liczba reakcji strachu, a wzrasta liczba reakcji gniewu. Dziecko uczy się…
Czytaj więcej...

CHOROBA BIAŁACZKOWA

Zrozumienie specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę, wymaga zapoznania się z medycznymi aspektami dotyczącymi ostrej białaczki limfoblastycznej. W rozdziale tym przedstawiona będzie definicja białaczki, jej epidemiologia - ze szczególnym uwzględnieniem ostrej białaczki limfoblastycznej jako jednej z…
Czytaj więcej...

Utrudnienia w werbalizacji

W interpretacji tego stwierdzenia należy jednak zachować dużą ostrożność. Brak jest podstaw do przyjęcia, że stosowane w badaniach bodźce różnią się tylko pod względęm łatwości, z jaką mogą być określane słowami: materiał łatwy do nazwania, w odróżnieniu od materiału trudnego, jest zazwyczaj osobom badanym dobrze znany. Ponadto kontroli procesu…
Czytaj więcej...

ASPEKTY ANTROPOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE

Różne społeczeństwa w różny sposób rozwiązują problemy starości (34 - 38). Główne różnice między krajami słabo rozwiniętymi, o niższym poziomie techniki i kultury, a społeczeństwami, których struktura wewnętrzna jest bardziej złożona (jak np. kraje zachodnie), polegają na tym, że w krajach o niższym stopniu rozwoju liczba ludzi dożywających…
Czytaj więcej...