Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Myślenie rozbieżne i rozbieżne nawracające – dalszy opis

McConaghy, już w wyniku wcześniejszych badań (1960 i 1961), którym zostali poddani ludzie zdrowi (studenci) oraz chorzy na schizofrenię, doszedł do wniosku, że znaczny odsetek osób zdrowych przejawiał wyraźne rozkojarzenie myślenia (loosening of thinking) oraz że osoby te uzyskały analogiczne wyniki w teście sortowania różnych przedmiotów, którym posłużono się w celu ustalenia stopnia rozkojarzenia, co chorzy na schizofrenię. A zatem, zdaniem McConaghy’ego, rozkojarzenie myślenia nie jest zaburzeniem myślenia, lecz zjawiskiem prawidłowym, odmianą myślenia abstrakcyjnego (a normal model of abstract thinking). McConaghy postępując konsekwentnie i pragnąc zarazem uniknąć sugestii o patologii, jakie wzbudza słowo „rozkojarzenie”, zaproponował zastąpienie tego terminu określeniem myślenie aluzyjne (allusive thinking). W pracy z 1968 roku, ogłoszonej wraz z Clancy, podtrzymuje on swą hipotezę, że myślenie aluzyjne nie jest zjawiskiem patologicznym, a nadto dochodzi do wniosku, że występuje ono rodzinnie.

Oryginalna hipoteza- McConaghy’ego budzi zainteresowanie, ale zarazem zasadnicze wątpliwości. Trudno bowiem zgodzić się z tym, że rozkojarzenie myślenia, jakie stwierdza się w typowych przypadkach schizofrenii, jest zjawiskiem prawidłowym. Tak jak podobieństwo doznań człowieka zdrowego do objawów patologicznych nie usprawiedliwia uznawania tych pierwszych za chorobliwe, tak i postępowanie odwrotne wywołuje poważne zastrzeżenia. Niemal każdy człowiek w pewnych okolicznościach może np. obawiać się grożącego mu niebezpieczeństwa i stać się podejrzliwym, a nawet nadmiernie podejrzliwym. Nie wynika jednak z tego, że psychicznie chory, który wypowiada urojenia prześladowcze i podejrzliwie zagląda w oczy przechodniom, spostrzega, czuje i działa w sposób normalny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.