Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

LOSOWY I INCYDENTALNY DOBOR OSÓB BADANYCH

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, niezależnie od tego, czy badamy związek właściwości dzieci z taką zmienną, jaką jest ich wiek, czy też związek tych właściwości z różnymi zmiennymi składającymi się na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rozwoju, optymalnym rozwiązaniem byłaby możność doboru grup dzieci różniących się tylko interesującą nas zmienną: pozwoliłoby to na stwierdzenie, czy z różnicami w zakresie tej zmiennej idą w parze różnice we właściwościach.

Dojście do takiego optymalnego rozwiązania nastręcza jednak wielkie trudności. W jaki bowiem sposób można zapewnić, ażeby badane grupy różniły się między sobą tylko jakimś jednym czynnikiem, np. tylko wiekiem, czy tylko płcią, bądź tylko jakimiś specyficznymi doświadczeniami. Losowy dobór dzieci do badanych grup stwarza taką możliwość. Dobór losowy to taki, przy zastosowaniu którego każde dziecko badanej populacji posiada jednakową szansę, aby być wybranym. A więc jeśli chcielibyśmy stwierdzić, czy określona właściwość dzieci, np. tempo ich rozwoju, jest zależna, od płci, trzeba by utworzyć na drodze losowego doboru grupę dziewcząt i w ten sam sposób grupę chłopców, a następnie śledzić, czy tempo rozwoju w obu grupach jest jednakowe, czy też różne. Dobór losowy grup (stosowany np.’ w badaniach opinii publicznej) zajmuje bardzo dużo czasu, jest kosztowny i dlatego możliwość stosowania go w badaniach nad dziećmi i ich rozwojem jest bardzo ograniczona. Wyrazem trudności, jakię napotyka dobór tego typu grup, jest m.in. wyraźny niedostatek testów do badania dzieci,’ posiadających normy rozwojowe dla dzieci w danym kraju (m.in. w Polsce). Ustalenie takich norm wymaga bowiem właśnie losowego doboru dzieci do badanych grup.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.