Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

KONTAKTY SPOŁECZNE NIEZNAJOMYCH. MODA CZ. II

W mieście tego się nie robi. Istnieje jak gdyby pewien przepis, aby lodzie nieznajomi zachowali się z okazji spotkań odpowiednio i nie robili niczego, co zarezerwowane jeśt dla znajomych. Jeżeli obowiązuje wspomniana już zasada, iż spotykające się obce osoby nie powinny ostentacyjnie zwracać na siebie uwagi, to zasadzie tej odpowiada przepis, iż osoba idąca ulicą nie powinna w swoim zachowaniu się i w swoim ubiorze wykazywać niczego, co prowokowałoby uwagę drugich. Wyjątki od tej reguły wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia. Człowiek idący ulicą nie idzie zbyt prędko, nie biegnie, a strój jego musi odpowiadać pewnej konwencji, musi on być w pewnym sensie strojem „zwykłym”. Na strój „osobliwy” ma prawo, dajmy na to, wojskowy z racji swego zawodu, podobnie jak ksiądz.

To, cośmy poprzednio stwierdzili odnośnie zachowania się osób obcych przy ich spotkaniu, wymaga jeszcze pewnego uzupełnienia i częściowego ograniczenia. Kiedy powyżej mówiliśmy o tym, iż człowiek idący ulicą powinien w swoim zachowaniu się i ubiorze trzymać się pewnych przepisów, to można by to samo wyrazić jeszcze inaczej mówiąc, iż oczekuje się od niego zastosowania się do pewnego obowiązującego wzorca. Otóż wzorzec łączy w sobie ‚ dialektycznie pewną sztywność i pewną giętkość, a więc cechy, które się w pewnym sensie wykluczają. Fakt ten obserwujemy najlepiej w zakresie zjawisk m o- d y, którą się teraz na chwilę zajmiemy.

Charakteryzując istotę mody szereg autorów1 przeciwstawia ją zwyczajom i obyczajom. Zarówno zwyczaj, jak moda polegają na pewnych przepisach, pewnych wskazaniach. Podczas gdy jednak przepisy zwyczajowe są czymś przez dłuższy okres czasu niezmiennym, przepisy mody mają charakter raczej przejściowej „wariacji” w ramach zwyczajów. Istotnym dla mody jest jej okresowość, która zaznacza się specjalnie w pewnych jej ukształtowaniach takich np., jak mody odzieżowe, które dają znać o sobie stale w pewnych okresach roku, tzw. sezonach, i mijają, gdy minie sezon. Dalsza charakterystyczna właściwość przepisów mody polega na tym, iż nie sięgają one głębszych warstw osobowości człowieka, są zjawiskiem powierzchownym. Pod tym względem zachodzi daleko’ idąca różnica pomiędzy modą a moralnością. Uchybienie moralności jest ciężkim przekroczeniem: niestosowanie się do mody może być łatwo wybaczone. Zresztą moda nie obowiązuje wszystkich, tak jak to się tyczy moralności. Stosować się do mody obowiązane są tylko pewne warstwy, pewne kręgi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.