Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

DEMOKRACJA CZ. II

Kulturowe podstawy funkcjonowania demokracji stwarza brak istotnych podziałów w społeczeństwie. Mniejsze różnice między grupami i kategoriami społecznymi często służą do wyraźnego określenia społecznych celów i środków. Duże różnice mogą jednak prowadzić do konfliktu, który może się okazać nierozwiązywalny za pomocą demokratycznych metod. W Stanach Zjednoczonych takim konfliktem jest spór na temat aborcji (patrz rozdz. 13).

Dla funkcjonowania demokracji niezbędna jest tolerancja dla uzasadnionej odmienności poglądów. W państwach demokratycznych wszyscy powinni szanować prawo każdego człowieka do wyrażania poglądów innych niż ich własne. W szczególności sprawujący władzę muszą wystrzegać się tendencji do traktowania swoich koncepcji politycznych jako jedynie słusznych i piętnowania tych, którzy się z nimi nie zgadzają, jako nielojalnych i szkodzących społeczeństwu. W Stanach Zjednoczonych tego rodzaju debata dotyczyła kwestii usprawiedliwienia wojny w Wietnamie. Demokracja musi więc stale czuwać, żeby nie dopuścić do „tyranii większości”.

Fundamentem rządów demokratycznych jest powszechny dostęp do informacji. Skoro wszyscy ponoszą odpowiedzialność za decyzje polityczne – czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem swoich przedstawicieli – każdy musi mieć dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania takich decyzji.

Odmowa dostępu do informacji, podawanie informacji fałszywych lub wprowadzanie w błąd stanowi śmiertelne zagrożenie dla demokracji. Chociaż urzędnicy państwowi często starają się o to, by prasa przekazywała jedynie „właściwe” informacje, swobodny dostęp do informacji pozostaje istotnym wymaganiem demokracji.

Im bardziej władza polityczna jest rozproszona, to znaczy, tak rozpowszechniona, że nie może jej kontrolować żadna pojedyncza grupa, tym bardziej rozwija się demokracja. Centralne sterowanie jest znamienne dla ustrojów autorytarnych i totalitarnych, a nie demokratycznych. Władza może być podzielona między instytucje centralne, a także między rząd centralny i rządy regionalne lub lokalne. W Stanach Zjednoczonych istnieją oba te podziały władzy: władza centralna dzieli się na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą: rząd federalny dzieli władzę ze stanami i społecznościami lokalnymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.