Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

CHOROBA BIAŁACZKOWA

Zrozumienie specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę, wymaga zapoznania się z medycznymi aspektami dotyczącymi ostrej białaczki limfoblastycznej. W rozdziale tym przedstawiona będzie definicja białaczki, jej epidemiologia – ze szczególnym uwzględnieniem ostrej białaczki limfoblastycznej jako jednej z wielu białaczek dziecięcych – oraz jej etiologia.

Omówione zostaną także procedury medyczne stosowane w jej leczeniu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Ponadto zostanie przedstawiony problem powikłań i ubocznych skutków leczenia (zarówno medycznych, jak i psychologicznych) oraz prognoz leczenia przy obecnym stanie wiedzy i stosowanych metod.

W celu przedstawienia sposobu funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby białaczkowej (rozumianej jako stresor) omówione zostaną podstawowe informacje dotyczące białaczki dziecięcej: jej definicja, rodzaje, częstość występowania, przyczyny oraz procedura leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci, a także powikłania i prognozy wynikające z zastosowanej terapii.

Pojęciem białaczki określa się choroby nowotworowe układu krwiotwórczego cechujące się rozrostem określonego rodzaju krwinek białych. Polega to na nie kontrolowanym namnażaniu się patologicznie zmienionych, niedojrzałych komórek krwi w szpiku kostnym. Stanowi w istocie chorobę nowotworową prekursorów komórek linii granulocytowej, limfocytowej, czerwonokrwinkowej i płytkotwórczej. Każda z form białaczki stanowi oddzielną jednostkę chorobową, jednak ich wspólną cechą jest utrata zdolności do różnicowania i prawidłowego dojrzewania komórek (Minowada 1982 s. 119: Olsson 1983 s. 261: Harłozińska 1987 s. 281). Występuje ona w każdym wieku, jednak różne jej postacie ujawniają się najczęściej w określonym wieku, np. u dzieci najczęstszym rodzajem białaczki jest acute lymphoblas- tic leukemia (ALL), czyli ostra białaczka limfoblastyczna (por. Radwańska 1992 s. 280 i nn.: Kotlarek-Haus 1990 s. 161 i nn.: Kuratowska 1982). Nowotwory u dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat stanowią drugą po urazach i zatruciach przyczynę zgonów (Dangel 1996 s. 16 i nn.) – co prezentuje poniższa tabela:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.