Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Badania przeprowadzone przez S. Barchatową – dalszy opis

Okazało się, iż indywidualne różnice w zapamiętywaniu materiału, silnie wyrażone i zaznaczające się w pierwszych fazach opanowywania materiału, wyraźnie zacierały się i zmniejszały w miarę coraz szerszego i bardziej skutecznego wykorzystywania różnych pomocniczych środków mnemicznych, takich jak np. uporządkowanie i wewnętrzne powiązanie materiału…
Czytaj więcej...

DEMOKRACJA CZ. II

Kulturowe podstawy funkcjonowania demokracji stwarza brak istotnych podziałów w społeczeństwie. Mniejsze różnice między grupami i kategoriami społecznymi często służą do wyraźnego określenia społecznych celów i środków. Duże różnice mogą jednak prowadzić do konfliktu, który może się okazać nierozwiązywalny za pomocą demokratycznych metod. W…
Czytaj więcej...

Ingarden i jego poglądy

Wobec próby sformułowania teorii tak ogólnej Ingarden zajmuje postawę sceptyczną. Sam nie stawia sobie za cel sformułowanie teorii budowy formalnej „czegoś w ogóle”, wątpiąc, czy taka teoria jest w ogóle możliwa. Ogranicza się Ingarden każdorazowo do przedmiotów istniejących w pewien sposób: w cytowanej u Twardowski, op. cit,, s. 33, rozprawie do…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ MOWY W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

W rozdziale VII ukazano, w jaki sposób dziecko przyswaja sobie początki mowy i jak posługuje się nią w kontakcie z osobami z najbliższego otoczenia. Pod koniec 3 r.ż. dzieci, wychowywane w sprzyjających warunkach środowiskowych, mają już opanowane podstawy systemu języka ojczystego, i to zarówno od strony leksykalnej, jak też gramatycznej.…
Czytaj więcej...

Dźwięk ludzkiego głosu

Tak na przykład po wytworzeniu odruchu warunkowego na dźwięk dzwonka uzyskuje się często również reakcję warunkową na słowo „dzwonek” (Elkonin, 1951). Słowo to w trakcie wytwarzania odruchu mogło nie być używane, w uprzednim doświadczeniu życiowym człowieka zostało jednak powiązane z dźwiękiem. Dzięki tego rodzaju powiązaniom słów z sygnałami…
Czytaj więcej...

Teoria J. Piageta

Samej teorii J. Piageta nie będziemy tu przedstawiać, gdyż zapoznamy z nią Czytelników w dalszych rozdziałach podręcznika. Warto jednak jeszcze raz podkreślić ogromny talent organizatorski J. Piageta, który umiał przyciągać do współpracy wielu utalentowanych ludzi i prowadzić szeroko zakrojone badania zespołowe i międzydyscypliname (brali w nich…
Czytaj więcej...

ORGANIZACJA RELIGII CZ. II

Wyznanie (denomination) to organizacja przypominająca Kościół, która jest dobrze zintegrowana ze społeczeństwem, ale nie przypisuje sobie wyłącznego prawa do prawdy religijnej. Jedną z cech szczególnych wyznania jest akceptacja prawa do pluralizmu w przekonaniach religijnych. Na ogół wyznania mają sformalizowane duchowieństwo i praktyki religijne…
Czytaj więcej...

TEORIA BODŹCA CZ. II

Proces warunkowania klasycznego stał się dla wielu amerykańskich psychologów środkiem umożliwiającym stworzenie psychologii obiektywnej, zajmującej się jedynie tym, co daje się zaobserwować. Przywódcą tego ruchu był John B. Watson (1916, 1925). Odrzucił on dominującą wówczas koncepcję psychologii jako nauki jedynej w swym rodzaju, której celem…
Czytaj więcej...

Struktura rodziny jako grupy i instytucji

Co się tyczy źródeł, które cementują grupę rodzinną, to wymieniane tu bywają źródła następujące. Mówi się o motorze biologicznym i z tej racji niektórzy zaliczają nawet rodzinę do grup o charakterze biologicznym (płodzenie dzieci). Motyw drugi - to pielęgnowanie i wychowanie potomstwa. Motyw ten zbiega sią częściowo z motywem pierwszym, który…
Czytaj więcej...

LEWIN I STRUKTURA OSOBOWOŚCI CZ. II

Oddzielenia osoby od reszty wszechświata dokonuje się rysując figurę zamkniętą. Granica tej figury oznacza granice istoty zwanej osobą. Wszystko, co leży wewnątrz tej granicy, jest P (osobą - person), wszystko, co leży na zewnątrz tej granicy, jest nie-P. Nie czyni żadnej różnicy, czy narysowaną figurą jest koło, kwadrat, trójkąt, ośmiokąt czy…
Czytaj więcej...