Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

CHOROBA BIAŁACZKOWA

Zrozumienie specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę, wymaga zapoznania się z medycznymi aspektami dotyczącymi ostrej białaczki limfoblastycznej. W rozdziale tym przedstawiona będzie definicja białaczki, jej epidemiologia - ze szczególnym uwzględnieniem ostrej białaczki limfoblastycznej jako jednej z…
Czytaj więcej...

Utrudnienia w werbalizacji

W interpretacji tego stwierdzenia należy jednak zachować dużą ostrożność. Brak jest podstaw do przyjęcia, że stosowane w badaniach bodźce różnią się tylko pod względęm łatwości, z jaką mogą być określane słowami: materiał łatwy do nazwania, w odróżnieniu od materiału trudnego, jest zazwyczaj osobom badanym dobrze znany. Ponadto kontroli procesu…
Czytaj więcej...

ASPEKTY ANTROPOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE

Różne społeczeństwa w różny sposób rozwiązują problemy starości (34 - 38). Główne różnice między krajami słabo rozwiniętymi, o niższym poziomie techniki i kultury, a społeczeństwami, których struktura wewnętrzna jest bardziej złożona (jak np. kraje zachodnie), polegają na tym, że w krajach o niższym stopniu rozwoju liczba ludzi dożywających…
Czytaj więcej...

Rozłożenie uczenia się w czasie

Przy stosowaniu przerw ich optymalna długość zależy także od właściwości rozwojowych osobnika. Odnosi się to przede wszystkim do dzieci. Uczniowie klas niższych szybciej zapominają materiał szkolny i dlatego pożądane są dla nich krótsze przerwy niż dla uczniów starszych (Szardakow, 1959).
Czytaj więcej...

TEORIE MIKROPOZIOMOWE

Najogólniej rzecz biorąc, teorie mikropoziomowe badają interakcje zachodzące pomiędzy jednostkami. Interakcjonizm symboliczny. Choć pozostaje pod wpływem Webera, ta szkoła myśli zawdzięcza swoje powstanie głównie dorobkowi naukowemu Uniwersytetu Chicagowskiego w pierwszym trzydziestoleciu naszego wieku, szczególnie zaś systemowi poglądów filozofa…
Czytaj więcej...

Psychologia w Niemczech

Z rozwijającej się w latach dwudziestych w Niemczech psychologii postaci5 bezpośrednie znaczenie dla psychologii rozwojowej miały prace Kurta Koffki (1896 - 1941) 6 i Kurta Lewina (1890 - 1947), chociaż znaczny wpływ na badania inteligencji i uczenia się u dzieci miały też słynne eksperymenty Wolfganga Kohlera nad szympansami7 K. Lewin8 rozwinął…
Czytaj więcej...