Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Poziom stabilizacji wprawy od wartości wzmocnienia

Wpływ wielkości wzmocnienia nie ogranicza się więc tylko do poziomu aktualnego wykonania, aczkolwiek i w przytoczonych wynikach badań Spence’a jest on wyraźny. Można by go również wyrazić średnimi obrazującymi wyniki uzyskane w drugim dniu w podgrupach, w których stosowano podmuch o jednakowej sile. Jak można obliczyć na podstawie danych zawartych…
Czytaj więcej...

Ograniczenia wynikające z podatności bodźców

Tak więc uwzględniając ograniczenia wynikające z podatności bodźców, można sądzić, że zasada związku między wrażliwością a siłą układu nerwowego, a ściślej mówiąc między wrażliwością wzrokową a siłą układu nerwowego w analizatorze wzrokowym potwierdza się również w pracy Z. G. Turowskiej.
Czytaj więcej...

Spostrzeżenia zewnętrzne i wewnętrzne

Źródłem znajomości faktów psychicznych są same te fakty, a środkiem, za pomocą którego „źródłowo” je ujmujemy, jest spostrzeżenie wewnętrzne czyli in- trospekcja. Między obu typami spostrzeżeń - zewnętrznym i wewnętrznym zachodzą różnice zasadnicze: wewnętrzne nie posiada, w przeciwieństwie do zewnętrznego, charakteru zmysłowego. Do poznawania…
Czytaj więcej...

Doświadczenia płynące z nauczania

Z reguł narastającego opóźnienia i zmieniających się warunków sprzężenia zwrotnego mogą wynikać pewne wnioski na użytek nauczania, zbieżne z przekonaniem Brunera o tym, iż w miarę postępów w uczeniu się dochodzimy do punktu, w którym lepiej jest przejść od nagród zewnętrznych do wewnętrznych, a także do punktu, w którym nagroda natychmiastowa…
Czytaj więcej...

Nauka dzieci – dalszy opis

Kiedy zjadamy nasze ciastka i rozmawiamy o różnicy między „zwykłym zgadywaniem” a „szacowaniem”, usuwam pozostałe ciastka i układam na stole dziesięć sznurów lukrecji w równoległych rzędach. Proszę uczniów, żeby oszacowali jaką długość ma jeden sznur i napisali odpowiednią licz- / bę na swej kartce. Szacunki wahają się od 15 do 36 cali, ale…
Czytaj więcej...

NATURA A WYCHOWANIE CZ. II

Obecnie panuje powszechna zgoda co do tego, że zarówno natura, jak i wychowanie przyczyniają się do rozwoju jednostki. Ostatnie badania w naukach o życiu uświadomiły wszystkim, że biologia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się istoty ludzkiej. Niedawno biolodzy wyodrębnili gen, który może być przyczyną choroby alkoholowej. Jednak nie wszyscy…
Czytaj więcej...

Zewnętrzne nagrody i kary w uczeniu się

Podobnie jak w innych teoriach uczenia się, wmocnienie odgrywa ważną rolę w teorii uczenia się społecznego sformułowanej przez Bandurę: zakłada on jednak, że wpływa ono na wykonanie, a nie na uczenie się. Rejestrując nagradzające lub karzące następstwa swych własnych działań lub działań innych, ludzie kształtują oczekiwania poznawcze dotyczące…
Czytaj więcej...

Dzieci w wieku przedszkolnym i agresywne zachowanie

Afektem, pełniącym podobnie jak strach rolę mechanizmu obronnego, jest gniew. Dziecko może reagować gniewem i złością na te same przedmioty i sytuacje, na które reaguje strachem, jeśli wywołają one u niego odruchy agresywne. Stwierdzono, że wraz z wiekiem zmniejsza się liczba reakcji strachu, a wzrasta liczba reakcji gniewu. Dziecko uczy się…
Czytaj więcej...