Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

ODCZYTYWANIE MOWY Z UST CZ. II

Postawione hipotezy potwierdziły wyniki badań: Musica Medica ma pozytywny wpływ na pamięć obrazową dzieci z wadą słuchu oraz na ich umiejętność odczytywania mowy z ust. W związku z tym podstawowe różnice - czyli w badaniach pamięci 33 punkty na korzyść grupy badawczej, podczas gdy grupa kontrolna poprawiła się tylko o 15 punktów, a także 10…
Czytaj więcej...

Eksperyment Morgana i Underwooda

Wyniki zgodne z takim przewidywaniem uzyskali Morgan i Under- wood (1950). W przeprowadzonym przez nich eksperymencie materiałem badań były pary przymiotników. W materiale początkowym i testowym użyto jako bodźców tych samych przymiotników. W 4 grupach osób badanych uczono się reagować na bodźce materiału początkowego przymiotnikami w różnym…
Czytaj więcej...

Szaraszewski i jego niezwykła pamięć

W późniejszym okresie życia, gdy Szereszewski zaczął zawodowo popisywać się na estradaćh, jego technika zapamiętywania wzbogaciła się szeroko stosowaną sym- bolizacją. W sposób uproszczony i skrótowy przedstawiał sobie zapamiętywane obrazy, osiągając te same efekty sposobami bardziej oszczędnymi. „Przedtem - mówił Szereszewski - ja musiałem długo…
Czytaj więcej...

Siła, czyli wektor

Przemieszczenie następuje wtedy, gdy na osobę działa siła o wystarczającej wielkości. Siła jest skoordynowana z potrzebą, lecz nie jest napięciem. Siła istnieje w środowisku psychologicznym, podczas gdy napięcie jest właściwością systemu wewnętrz- no-osobistego.
Czytaj więcej...

Zdolności naturalne i zdolności specyficznie ludzkie

To samo obserwujemy w przypadku wrodzonych typologicznych właściwości układu nerwowego. W procesie rozwoju mogą one przejawiać się niezupełnie jednoznacznie. Wystarczy tu powołać się na często cytowane fakty, charakteryzujące zwierzęta hodowane w zwykłych warunkach i zwierzęta w hodowli „więziennej”. Wreszcie twierdzenie to pozostaje słuszne…
Czytaj więcej...

STADIUM NOWORODKA

Wśród 12 miesięcy, które składają się na niemowlęctwo, wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia dziecka jako stadium noworodka. Istnieją rozbieżności w poglądach na długość trwania tego stadium. Jedni autorzy, biorąc pod uwagę takie fakty, jak odpadnięcie pępowiny, początkowy Spadek, a później przyrost ciężaru ciała, itp., obejmują mianem noworodka…
Czytaj więcej...

Rozwój uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym

Stopień koncentracji uwagi i umiejętności skupiania uwagi dowolnej zależą w dużej mierze od indywidualnych cech dzieci, zwłaszcza od typu ich temperamentu, a nie tylko od wieku. Dzieci flegmatyczne na ogół łatwiej i dłużej koncentrują się na podjętej czynności niż dzieci żywe i ruchliwe, które natomiast mają uwagę bardziej przerzutną i podzielną.
Czytaj więcej...

Lęk jako produkt społeczny

Jednakże wszyscy ci teoretycy zapatrywali się optymistycznie na możliwość zmian społecznych i każdy z nich na swój sposób starał się wprowadzić fundamentalne zmiany w strukturze społeczeństwa. Adler popierał socjaldemokrację, zabiegał o lepsze szkoły, zakładał ośrodki poradnictwa dziecięcego, domagał się zmiany sposobu traktowania przestępców i…
Czytaj więcej...

ŚRODOWISKO A ZACHOWANIE

Przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku był okresem szczególnie szczęśliwym dla nauki. W tym właśnie czasie powstało wiele rewolucyjnych idei dotyczących świata fizycznego: odkrycia dokonane przez takich uczonych, jak Planck czy Einstein, radykalnie zmieniły paradygmat współczesnej fizyki. Ale w okresie tym znacznie zmodyfikowano również…
Czytaj więcej...