Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Rozwojowe zmiany występujące u noworodka

Sposób siadania niemowlęcia różni się jednak zasadniczo od sposobu, w jaki siadają dzieci starsze i ludzie dorośli. Gdy dziecko chce usiąść, a nie ma się czego przytrzymać, przewraca się najpierw na brzuszek, a dopiera później, przy wydatnej pomocy kończyn górnych, opiera się na kolanach i dźwiga swój tułów do góry. Utrzymać się przez 10 -15 minut…
Czytaj więcej...

Badania Cattella

Czynnik ten jest interesujący również z innego powodu. Wspomnieliśmy już, że czynniki stwierdzone przez Cattella w odniesieniu do danych L i danych Q są na ogół podobne, natomiast czynniki wyprowadzone z danych T, ogólnie biorąc, nie pasują do tamtych. Okazuje się jednak, że niektóre z czynników dotyczących danych T zdają się odpowiadać czynnikom…
Czytaj więcej...

Teoria postaci

Henie wybrała w tym celu z teorii postaci pewne zasady dotyczące percepcji i uczenia się. Teoria postaci głosi, że takie czynniki, jak podobieństwo, bliskość, homogeniczność (jednorodność), zamknięcie i relacja figura - tło odgrywają ważną rolę w organizacji percepcyjnej oraz w determinowaniu, czego dana jednostka się nauczy. Henie postawiła…
Czytaj więcej...

Od czego należy zacząć badania?

Badania zaczynamy od wyboru i sprecyzowania problemu. Bezpośrednie przyczyny podejmowania takich, a nie innych problemów bywają różne: praktyczne bądź teoretyczne, istotne bądź przypadkowe. Szereg problemów pojawia się w sposób naturalny w praktyce życiowej, na przykład: Czy upór, który przejawia dziecko mając lat 3, jest nieuniknionym przejawem…
Czytaj więcej...

Zachowanie

Wczesne wpływają na wrodzo- że dana osoba zachowuje się tak. jak doświadczenia > ne siły popędowe. się zachowuje, np. dzieli się swym śniada- w środowisku które powodują, niem. kradnie pieniądze, pomaga nauczycielowi, obgryza paznokcie. malnej, albo też do nienormalnej równowagi między siłami popędowymi, która pozostaje w funkcjonalnym związku…
Czytaj więcej...

O naturze sądu według Twardowskiego

Metodologiczne pierwszeństwo sądów wobec pojęć. Teoria sądu a teoria sądzenia: § 2. Niektóre próby określenia istoty sądu przed Brentaną. Negatywny rezultat badań nad istotą sądu: § 3. Istota aktu sądzenia według teorii idiogenicznej: § 4. Zagadnienie ,.teorii” sądu. Istnienie jako treść sądzenia i sądu. Krytyka poglądu, iż treścią sądu jest sąd.…
Czytaj więcej...

Wypisanie działań na oddzielnych kartach

Inna reguła odnosząca się do ćwiczenia pojęć abstrakcyjnych, z którym zapoznasz się w następnym podrozdziale, głosi, że ćwiczenie (w postaci powtarzania) przebiega w sposób właściwy dopiero po uchwyceniu potencjalnego znaczenia danego materiału. Ćwiczenie nie zastąpi znaczenia, nawet w przypadku łańcuchów ruchowych i słownych. Można więc…
Czytaj więcej...