Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

Rozwój zasobu i treści słownika dzieci

Funkcja symboliczna języka rozwija się stopniowo w II stadium rozwoju mowy w wieku poniemowlęcym, kiedy to znaczenie słów ustala się i precyzuje, a wyraz#- w ich prawidłowym lub zbliżonym do poprawnego brzmieniu zastępują poprzednio używane swoiste twory języka dziecięcego oraz onomatopeje. Wzrost zasobu słownikowego i przyswojenie form…
Czytaj więcej...

Stanowisko Twardowskiego w sprawie istoty sądu

Jeśli odróżnić sądzenie od sądu, stanowisko Twardowskiego w sprawie istoty sądu nie pozostaje w sprzeczności z antypsychologizmem. Teoria idiogeni- czna stanowi odpowiedź na pytanie o naturę sądzenia, antypsychologizm zaś jest wynikiem poszukiwań, które odróżniając sądzenie od sądu obroniły ten ostatni przed nadaniem mu natury psychicznej…
Czytaj więcej...

Zaburzenia rozwoju

Rozdział niniejszy odbiega swą konstrukcją od. pozostałych rozdziałów podręcznika. Wywody w nim zawarte nie mają charakteru wyczerpującego i systematycznego wykładu. Uwzględniono tylko niektóre zagadnienia, inne zaledwie zasygnalizowano, niektóre pominięto całkowicie. Wyczerpujące potraktowanie zaburzeń w rozwoju wymagałoby odrębnego opracowania…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ SPOŁECZNY W PIERWSZYCH LATACH SZKOLNYCH CZ. II

Rola i siła oddziaływania tych trzech głównych środowisk bywa różna w różnych okresach życia dzieci. W miarę wzrastania dzieci zmieniają się wymagania stawiane im przez te środowiska, i odwrotnie, z wiekiem .zmieniają się potrzeby dzieci i ich stosunek do grup społecznych, w których życiu uczestniczą, oraz do członków tych grup. Stosunki społeczne…
Czytaj więcej...

Warunki karania

Najczęściej stawiane przez nauczycieli i rodziców pytanie na temat wpływu kar i nagród brzmi: „Czy na długo to pomoże?”. W pytaniu tym zawarta jest troska o to, jak długo będą się utrzymywać. efekty kary lub wzmocnienia. Czy będą one tylko czasowe? Czy może istnieją takie warunki, w których kara bądź wzmocnienie dają efekty bardziej wyraziste i…
Czytaj więcej...

Skuteczność oddziaływań wychowawczych

W niektórych przypadkach głębokiego niedorozwoju umysłowego stwierdzono w moczu chorych obecność kwasu fenylopirogronowego. Jest on wydalany w ilości ok. 1 g dziennie. Sprawa nie jest bliżej wyjaśniona, a przypadki te określane bywają jako niedorozwój fenylopiro- gronowy (oligophrenia phenylpyruińca).
Czytaj więcej...

System Skinnera

W swym systemie Skinner konsekwentnie odrzucał, jako sposób wyjaśniania, wszelkie formy widmowej maszynerii psychicznej, którymi wielu z nas - rozmyślnie lub mimowolnie - posługuje się w celu wyjaśnienia zachowania ludzkiego. Czyniąc to wykonał on wielką i pożyteczną pracę. Jak jednak już się przekonaliśmy, Skinner odrzuca także myśl o…
Czytaj więcej...

Stany, role i nastawienia człowieka – ciąg dalszy

Aczkolwiek Cattell i jego współpracownicy nie przeprowadzili dotąd zakrojonych na szeroką skalę badań empirycznych nad rolami i nastawieniami, to jednak włożyli oni wiele pracy w badanie stanów, a szczególnie stanu lęku (Cattell i Scheier,1961). Należy tu przypomnieć, że Cattell badał także lęk jako cechę. Te dwa sposoby podejścia nie są…
Czytaj więcej...

RELIGIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W Stanach Zjednoczonych nie ma oficjalnie uznanej religii państwowej. W istocie, Pierwsza Poprawka do Konstytucji nakazuje oddzielenie Kościoła od państwa. Mimo to wpływ dziedzictwa judeochrześcijańskiego na kulturę amerykańską jest ogromny. Z którąś z tych religii identyfikuje się około 90% Amerykanów: nieco mniejsza liczba - około 70% - należy…
Czytaj więcej...